Վարկեր
Հիփոթեքային վարկեր
Վարկեր >> Հիփոթեքային վարկեր
Ընդհանուր պայմաններ
  • Վարկերը տրամադրվում են  Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին բնակարանի, բնակելի տան ձեռքբերման, կառուցման  վերանորոգման նպատակով՝ «Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների բարելավման համար Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին պետական ֆինանսական աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում:
  • Դիմելու պահին հաճախորդի տարիքի և ակնկալվող վարկի ժամկետի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 65 տարեկանը: Եթե վարկը տրամադրվում է Համավարկառուի ներգրավմամբ, ապա որպես Հաճախորդի տարիքընդունվում է Վարկառուի և Համավարկառուի տարիքների հանրագումարի միջինը:
  • Վարկի տրամադրման հետ կապված բոլոր ծախսերը կրում է Հաճախորդը:
  • Տրամադրվող վարկերը, որպես կանոն, պետք է ապահովված լինեն անշարժ գույքի առաջնային գրավով: